REGULAMIN E-SKLEPU INTERNETOWEGO „IDEAS FACTORY”
ALEKSANDRA WRÓBEL – obowiązujący od 10.2020r.

I. Definicje.

 1. Sprzedający – Ideas Factory z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Karpacka 16/9, 93-539 Łódź,
  NIP 7261103257, REGON: 384435499, Konto bankowe: mBank – Numer rachunku: 89 1140 2004 0000 3902 7923 5809. Posługujący się dla potrzeb kontaktów z Klientami adresem elektroniczym:kontakt@ideasfactory.com.pl i numerem telefonu +48 733 538 597.
 2. Towary – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży na platformie www.ideasfactory.com.pl: publikacje drukowane, publikacje elektroniczne.
 3. Usługi – będące przedmiotem świadczenia usług nabywanych za pośrednictwem sklepu internetowego: konsultacje on-line, kursy on-line, szkolenia stacjonarne.
 4. Przedmiot zamówienia – zdefiniowane powyżej towary lub usługi. Określenia te są używane w niniejszym Regulaminie zamiennie.
 5. Publikacja elektroniczna – publikacja oferowana w postaci elektronicznej, niezależnie od formatu w jakim została utrwalona.
 6. Publikacja drukowana – publikacja oferowana w postaci broszurowej lub drukowanego skryptu, dotyczy drukowanych plannerów itp.
 7. Szkolenie on – line – opracowane przez Sprzedawcę szkolenie z zakresu marketingu, social mediów, prowadzone na odległość, za pomocą wybranych przez Sprzedawcę narzędzi służących do spotkań on-line.
 8. Szkolenie stacjonarne – opracowane przez Sprzedawcę szkolenie z zakresu marketingu, social mediów, prowadzone w ustalonym miejscu i czasie.
 9. Ustawa – ustawa z dnia 9 maja 2014r. o prawach konsumenta ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 134);
 10. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000); 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 11. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U z 2019 poz. 1145). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

II. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego w szczególności zasady składnia zamówień, płatności, odstąpienia od umowy.
 2. Warunkiem dokonywania sprzedaży Towaru lub Usługi przez Sprzedawcę jest zaakceptowania przez Konsumenta niniejszego Regulaminu.
 3. Zamówienia można składać 7h w tygodniu przez 24h na dobę za pośrednictwem sklepu. Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie przelewu na podane niżej konto:
  89 1140 2004 0000 3902 7923 5809
  W tytule przelewu prosimy podać swoje imię i nazwisko/ nazwę firmy i czego dotyczy wpłata.
  Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na nasze konto.
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego www.ideasfactory.com.pl jednocześnie Kupujący wyraża zgodę na zapis automatyczny na newsletter. Usługa „NEWSLETTER” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje marketingowe i o aktualnej ofercie.
 5. Usługa „NEWSLETTER” jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.
 6. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
  * przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 9.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 30.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0, * włączoną obsługę Java Script, * włączoną obsługę plików Cookies, * aktywny adres e-mail.

III. Warunki realizacji Zamówienia

 1. Klient składa zamówienie:
  – wybierając jedną lub więcej pozycji asortymentowych oferowanego towaru lub usługi oraz ilość,
  – podając swoje imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego,
  – wskazując sposób i adres dostawy,
  – wskazując dane do wystawienia FV – jeśli zamówienie jest złożone na firmę, w przypadku osoby prywatnej FV będzie wystawiona na dane osobowe, podane w procesie składania zamówienia,
 2. Zamówienie uważa się za złożone, jeśli w formularzu zostaną zamieszczone wszystkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację zamówienia oraz Klienta w tym numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej.
 3. Klient potwierdza dokonanie zakupu przez naciśnięcie na stronie internetowej sklepu przycisku „kupuję i płacę”.
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży Towaru lub usługi o świadczenie usług dochodzi z chwilą naciśnięcia przycisku „kupuję i płacę” na stronie internetowej sklepu.

IV. Realizacja zamówień.

 1. Sprzedawca realizuje złożone zamówienia:
  – w przeciągu 3 dni od daty złożenia i opłacenia zamówienia – w przypadku Towaru mającego postać elektroniczną (treści cyfrowe) nie zapisane na nośniku materialnym takie jak publikacje elektroniczne.
  – w terminach określonych w ofercie, po dokonaniu zapłaty w przypadku usług polegających na szkoleniu stacjonarnym lub szkoleniu on-line,
  – w terminach indywidualnie uzgodnionych z Klientem, po dokonaniu zapłaty – w przypadku usługi polegającej na konsultacji,
 2. Termin doręczenia towaru na obszarze Polski za pośrednictwem kuriera wynosi 3 dni.
 3. Usługi polegające na szkoleniach stacjonarnych są świadczone w miejscu i terminie każdorazowo wskazanym w ofercie dotyczącej danego szkolenia na stronie sklepu internetowego.
 4. Usługi polegające na szkoleniach on-line są świadczone w terminie każdorazowo wskazanym w ofercie dotyczącej danego szkolenia na stronie sklepu internetowego, bądź na podstawie wzajemnych uzgodnień z pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.
 5. Usługi polegające na odbywaniu konsultacji są świadczone w miejscu i terminie indywidualnie uzgodnionym. Jak również za pośrednictwem platformy Teams, Skype, czy Messanger, bądź innej uzgodnionej formy udzielenia konsultacji.
 6. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć usługę, lub towar wolną od wad fizycznych i prawnych.
 7. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażnych i gwarancji.

V. Ceny, sposoby płatności oraz opłaty za dostarczenie zamówionego towaru.

 1. Wszystkie ceny towaru lub usługi, podane przy danej pozycji, są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Ceny są wyrażone w walucie polskiej, nie zawierają ewentualnego kosztu doręczenia.
 2. W ramach sklepu internetowego możliwe jest dokonanie płatności w formie przelewu na podane niżej konto: 89 1140 2004 0000 3902 7923 5809
  W tytule przelewu prosimy podać swoje imię i nazwisko/ nazwę firmy i czego dotyczy wpłata.
  Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na nasze konto.

VI. Odstąpienia od umowy.

 1. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów o których mowa w art.16 ust.2 pkt.2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów i art.38 Ustawy, a w szczególności do umów:
  – o świadczenie Usługi, jeśli Sprzedawca wykonał w pełni usługę, za zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  – o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

VII. Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane pisemnie i drogą elektroniczną.
 2. Reklamacje można składać:
  – w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Towaru lub Usługi – korespondencja pisemna na adres: Ideas Factory Aleksandra Wróbel ul. Karpacka 16/9, 93-539 Łódź, drogą elektroniczną na adres: kontakt@ideasfactory.com.pl
  – w przypadku nieprawidłowych danych w fakturze- korespondencja pisemna na adres: Ideas Factory Aleksandra Wróbel ul. Karpacka 16/9, 93-539 Łódź, drogą elektroniczną na adres: kontakt@ideasfactory.com.pl
  – w przypadku wad prawnych dostarczonego przedmiotu zamówienia- korespondencja pisemna na adres: Ideas Factory Aleksandra Wróbel ul. Karpacka 16/9, 93-539 Łódź, drogą elektroniczną na adres: kontakt@ideasfactory.com.pl
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia u Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację drogą korespondencji elektronicznej, wysyłanej na adres elektroniczny reklamującego.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 926) w celu realizacji Zamówień dokonywanych w Sklepie.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie.
 3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
 5. Administratorem danych osobowych Klienta jest:
  Ideas Factory
  Ul. Karpacka 16/9
  93-539 Łódź

IX. Postanowienia końcowe

 1.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 października 2020r.
 2. Regulamin Sklepu może ulec zmianie ze zmianami na przyszłość. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Jeśli Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 4. Sprzedający informuje, że korzysta z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty jak: Facebook, Microsoft, Google, które mają siedziby w Stanach Zjednoczonych. Podmioty, o których mowa w zdaniu poprzednim przystąpiły do programu Privacy Shield na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku i gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
 5. Strona E-Sklepu używa plików „cookies” stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki testowe. Pliki te przechowywane są na urządzeniach końcowych Użytkownika E-Sklepu. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: a) sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika E-Sklepu do czasu opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej; b) trwałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” stosowane są w celu: a) konfiguracji serwisu; b) uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie; c) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej; d) analizy i badań oglądalności; e) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu f) realizacji działań marketingowych.
  Strona E-Sklepu stosuje pliki „cookies”, które zbierają różne informacje nie stanowiące co do zasady danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację danego użytkownika). Pozwalają one tworzyć profile, przez które Sprzedający dokonuje oceny Państwa preferencji, na podstawie których wysyłane są powiadomienia w celu zaoferowania kupna produktów. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tym samym zostać uznane za dane osobowe.
 6. Strona E-Sklepu korzysta z narzędzia typu Marketing Automation, które zbiera dane dotyczące użytkownika na potrzeby Administratora strony. Zbieranie powyższych danych, ma na celu ułatwienie Państwu dokonania zakupu odpowiedniego dla profilu użytkownika. Należy mieć, zatem na uwadze, że tego rodzaju przetwarzanie danych niesie ze sobą analizę profilu użytkownika lub klienta, aby określić, jakie są jego preferencje, a co za tym idzie, jakie produkty i usługi najbardziej odpowiadają jego stylowi, celem wysyłania mu odpowiednich dla niego informacji lub zasugerowania produktów, które naszym zdaniem mogą go interesować. Brak zgody na przyjmowanie plików „cookies” można zastrzec w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że cześć funkcji może być niedostępnych. W plikach „cookies” nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe użytkowników lub klientów. Pliki „cookies” zamieszczone na urządzeniu końcowym użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących ze Sprzedającym reklamodawców oraz partnerów, w szczególności na potrzeby wykorzystywania narzędzi takich jak: Google Analytics, Google AdWords, Criteo, Hotjar, Facebook.
 7. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie E-Sklepu w zakładce „Regulamin”.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 9. Sprzedający w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

X. Załączniki:
– formularz odstąpienia od umowy wzór.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA – WZÓR

Miejscowość, data

………………………………….
………………………………….
Imię i nazwisko Klienta,
Adres
Adre email
Ideas Factory
Aleksandra Wróbel
Ul. Karpacka 16/9
93-539 Łódź

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej
na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
Ja…………………………………………….niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy………………………………………………
………………………………………
Podpis Klienta